کشتی زنان با لباس مناسب

پیشنهاد فدراسیون ایران درباره شیوه جدید «کشتی زنان با لباس مناسب» به تایید اتحادیه جهانی کشتی رسید

نظر خود را بیان کنید