بزاق انسان شامل یک مسکن به نام opiorphin است که شش بار قوی تر از مورفین مى باشد

بزاق انسان شامل یک مسکن به نام opiorphin است که شش بار قوی تر از مورفین مى باشد. برای همین وقتی دستتان زخم میشود در دهان خود میگذارید.

نظر خود را بیان کنید