اگر نوشابه، شیر و ردبول را با یکدیگر ترکیب کنیم چه اتفاقی رخ می دهد؟

اگر نوشابه، شیر و ردبول را با یکدیگر ترکیب کنیم چه اتفاقی رخ می دهد؟ 😯
http://iwiki.sizdah.com/wp-content/uploads/video_2017-01-07_11-16-18.mov

نظر خود را بیان کنید