تعداد افرادی که بخاطر گرفتن عکس سلفی میمیرند بیشتر از تعداد افرادی است که توسط کوسه کشته میشوند.

تعداد افرادی که بخاطر گرفتن عکس سلفی میمیرند بیشتر از تعداد افرادی است که توسط کوسه کشته میشوند.

نظر خود را بیان کنید