تبلیغ جالب شرکت BMWکه با جابجا کردن دست و پای قورباغه

تبلیغ جالب شرکت BMWکه با جابجا کردن دست و پای قورباغه ،با استفاده از تکنیک تداعی می گوید: “دلیلی که خودرو دیفرانسیل جلو نمیسازیم چون نمیشود سریع حرکت کرد”

نظر خود را بیان کنید