یکی از زیباترین بزرگراه های جهان در ژاپن

یکی از زیباترین بزرگراه های جهان در ژاپن که مسیرش از وسط جنگل میگذره ولی به صورت طبقاتی ساختنش که
آسیب کمتری به درختان وارد بشه!

نظر خود را بیان کنید