توزیع شیر ویژه مدارس به مسافران در پرواز یک شرکت هواپیمایی

توزیع شیر ویژه مدارس به مسافران در پرواز دیروز تهران- اصفهان یک شرکت هواپیمایی/ این در حالی است که امسال هنوز در مدارس شیر توزیع نشده

نظر خود را بیان کنید